نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی دیپ کرب به شرح زیر می باشد.

  • نقطه در ناحیه ی 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
  • نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
  • نقطه بین 2 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
  • نقطه تا حدود 1.618 درصد فاصله خارجی XA  قرار دارد.

اهداف قیمت:

هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.

هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.