نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک سایفر به شرح زیر می باشد

  • نقطه B در ناحیه ی 0.382 تا 0.618 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
  • نقطه C بین 1.272 تا 1.414 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
  • نقطه D تا حدود 0.718 درصد فاصله  XC  بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

اهداف قیمتی در الگوی سایفر به شرح زیر می باشد

هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.

هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.