نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک گارتلی به شرح زیر می باشد.

  • نقطه بین 0.618 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
  • نقطه بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
  • نقطه بین 1.272 تا 1.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
  • نقطه تا حدود 0.786  درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.

هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.