نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک شارک به شرح زیر می باشد

حالت اول

  • نقطه C بین 1.13 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
  • نقطه D در ناحیه ی 1.618 تا 2.24 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
  • نقطه D تا حدود 1.13 درصد فاصله خارجی  XA  قرار دارد.

حالت دوم:

  • نقطه C بین 1.13 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
  • نقطه D تا حدود 0.886 درصد فاصله  XA  بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

اهداف قیمتی در الگوی شارک به شرح زیر می باشد

هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.

هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.